Veilig sportklimaat - Gymnastievereniging Ommoord

Gymnastiekvereniging Ommoord
Plezier in turnen en bewegen!
Ga naar de inhoud
Veilig Sportklimaat

Een veilig sport klimaat

De vereniging vindt het belangrijk om te zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen sporters zich veilig voelen en heeft daarom gedragsregels opgesteld. Met deze gedragsregels hopen we intimiderend en ongewenst gedrag te voorkomen. De gedragsregels worden in ieder geval één keer per jaar (aan het begin van het seizoen) met de trainers en sporters besproken en daarnaast per mail naar alle leden gestuurd.
Uiteraard worden deze gedragsregels ook onder de aandacht gebracht van nieuwe leden en trainers bij het begin van hun lidmaatschap.
De gedragsregels zijn gebaseerd op de standaard gedragsregels van de VOC-NCF en zijn aangepast aan het karakter van GV Ommoord.
De vereniging nodigt iedereen uit om in gesprek te gaan met het bestuur, trainers of de vertrouwenspersoon als de gedragsregels naar zijn/haar idee niet of niet goed worden nageleefd. Als de gedragsregels naar uw mening moeten worden aangepast, dan horen wij dat ook graag van u.


Gedragsregels GV Ommoord

 • De trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de individuele sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

 • De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 • De trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 • De trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 • De trainer en sporters zullen tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect met elkaar omgaan en ook in de ruimte waarin de sporter dan wel trainer zich bevindt, zoals de kleedkamer of verblijfaccomodaties.

 • Het gebruik van mobiele telefoons of camera’s is in de kleedkamers niet toegestaan.

 • Het is volwassenen niet toegestaan om als enige met een minderjarige (anders dan het eigen kind) in de kleedruimte van de vereniging te zijn.

 • De trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 • Sporters tonen onderling over en weer respect voor elkaar. Fysieke en verbale pesterijen worden niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor digitale pesterijen op social media.

 • Discriminatie op wat voor grond dan ook wordt binnen de gehele vereniging en door alle betrokken partijen niet geaccepteerd.

 • De sporters (en hun ouders) respecteren de instructies van de trainers en bestuursleden in de gymzaal en kleedkamer.

 • De trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken in de gymzaal en kleedkamer. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 • Bij herhaaldelijk wangedrag kan ontzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden aangezegd.

 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer en de vereniging in de geest hiervan te handelen.
Telefoon: 06-10 94 48 75
Terug naar de inhoud